Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Median NV (‘Median’), Steenwagenstraat 48, 1820 Melsbroek (tel +32 2 245 01 01; fax + 32 2 248 04 62 ; e-mail info@median.be). Ondernemingsnummer BE 0476.765.787 - RPR Brussel. Median is geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het inschrijvingsnummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A.

Median sluit volledig aan bij de stelling dat de privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium.

In deze uiteenzetting over de rechtsgronden en de doeleinden van ons privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Median van u kan verzamelen, waarom onze firma deze gegevens wil bijeenbrengen, hoe ze die wil gebruiken en hoe ze hiermee wil omgaan in het licht van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR).

Median werkt in een business-to-business omgeving. Onze firma richt zich expliciet tot gereglementeerde professionals in financiële en verzekeringsdienstverlening, financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. We richten ons principieel niet rechtstreeks tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (niet-professionele cliënten). Median verstrekt aldus structureel geen diensten van verzekeringsdistributie aan retail verzekeringnemers en formuleert evenmin voorstellen van die aard.

Alle persoonlijke informatie die u aan Median overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik door de vennootschap met als doel uw vragen c.q. opmerkingen en / of inschrijvingen op onze initiatieven op een efficiënte manier te verwerken. Tevens is het de intentie het productengamma, de activiteiten en diensten van Median te promoten en te commercialiseren bij gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens voor zover als nodig in de context van onze activiteiten en om een hoge kwaliteit in de aangeboden verzekeringsproducten en financiële diensten te bereiken.

Van onze partners en verzekeringsmakelaars registreren wij via deze website de gegevens waarom wij verzoeken op het formulier ‘Aanvraag tot samenwerking’. Als het louter gaat om vragen over het gamma van tak 23 levensverzekeringsproducten dat Median systematisch voorstelt aan professionele verzekeringstussenpersonen, dan kunnen zij het formulier ‘Informatie-aanvraag’ invullen.

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (geconsolideerde versie 23/05/2016) en vanaf 25/05/2018 door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 dd. 27/04/2016, in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit betekent dat Median bij wet uw toestemming moet hebben om deze gegevens te verzamelen en te verwerken, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag gebruikt worden. U heeft eveneens het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken en te wijzigen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Onder verwerking dient verstaan elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven dat u als natuurlijke persoon kan identificeren. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, actualiseren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, archiveren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

Een verwerking van persoonsgegevens van zakenrelaties is voor Median in eerste instantie aan de orde als de zakenrelatie een natuurlijke persoon is. Als de zakenrelatie een rechtspersoon is, dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun connectie met de rechtspersoon verwerken (gemandateerden, contactpersonen en/of cliënten).

A. Welke bedrijfs- en persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Median kan volgende bedrijfsgegevens en persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen,verwerken en gebruiken (de opsommingen zijn niet limitatief):

1) Gegevens die u rechtstreeks aan Median verstrekt:

• Identificatie- en contactinformatie van uw bedrijf, waaronder naam, rechtsvorm, adressen van maatschappelijke zetel, hoofdkantoor en eventuele filialen, ondernemingsnummer en rechtspersonenregister, datum van oprichting, namen van de bestuurders of zaakvoerders, publicaties in het Belgisch Staatsblad, jaarrekeningen, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), website, FSMA inschrijvingsnummer, naam maatschappij en polisnummer verzekering beroepsaansprakelijkheid.

• Persoonlijke identificatie- en contactinformatie, waaronder naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer, geboortedatum, leeftijd, aanspreektitel, identiteitskaartnummer.

• Financiële informatie, zoals bankrekeningnummer(s), BIC code(s), naam van de rekeninghouder(s) en/of gevolmachtigde(n).

• Inloggegevens verbonden aan een gebruikersaccount, zoals uw (gebruikers)naam, uw e-mailadres, uw wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, uw verbindingsmomenten, uw IP-adres.

• Informatie betreffende uw interesses en uw voorkeuren van producten en/of diensten in beleggingsverzekeringen (Median) en/of vermogensengineering (Mentor Instituut voor Vermogensanalyse), voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites en via eventuele apps c.q. antwoordkaarten of retour e-mails voor Median conferenties en events.

• Klachten of feedback via onze supportkanalen omtrent uw ervaring met onze diensten- en kennisplatforms, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback.

• Andere gegevens en inhoud die u zelf uitwisselt, communiceert of deelt via de Median dienstenplatforms, (mobiele) Median en Mentor websites, eventuele apps, waaronder teksten, beelden, geluidsopnames.

2) Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) Median en Mentor websites en eventuele apps:

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Median en Mentor, kan volgende informatie worden verwerkt: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid), gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Median toegang toe heeft verleend (onder meer locatiegegevens).

3) Gegevens uit andere bronnen:

Median kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, waaronder het aankopen of het huren c.q. het gebruiken van gegevens verzameld door gespecialiseerde leveranciers, door bedrijven en verenigingen waarmee Median nauw samenwerkt of verbonden is (bv. Financial Research and Development NV, FinPlan vzw), door openbare bronnen (waaronder het FSMA register van verzekeringstussenpersonen), door sociale media. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Median.

Op de Median en Mentor websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Median en kunnen een eigen privacyverklaring of -beleid hebben. Median raadt u met nadruk aan deze documenten te lezen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheidof aansprakelijkheid voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Median of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om uw relevante gegevens mee te delen (waaronder de naam van uw bedrijf, het e-mailadres en telefoonnummer, uw persoonlijke naam en functie), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de vigerende wetgeving wordt nageleefd.

Median verzamelt op geen enkele manier gevoelige informatie zoals biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, persoonsgegevens die betrekking hebben op raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele voorkeur, genetische gegevens. 

B. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw gegevens?

Median gebruikt uw gegevens om een overeenkomst met uw bedrijf uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer u een samenwerkingsovereenkomst aangaat met een levensverzekeraar, verder op basis van een gerechtvaardigd belang, om uw keuze te respecteren wanneer Median uw toestemming of deze van uw cliënten vraagt voor een specifieke of punctuele verwerking van persoonsgegevens, om elektronisch communicatiegegevens te verwerken, om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Meer in detail verwerkt Median persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

a) De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst tussen uw bedrijf en Median (waaronder de Confidentialiteits- en Licentieovereenkomst, het aanmaken van een gebruikersaccount) c.q. van overeenkomsten tussen uw bedrijf en de respectieve levensverzekeringsmaatschappijen waarmee Median samenwerkt.

b) De uitvoering van de opdrachten vermogensengineering vervat in de Financial Synergy(Advisor, Coach of Premium)© overeenkomsten die u of uw bedrijf in het kader van de Mentor dienstverlening sluit met uw cliënten en die u vervolgens na schriftelijke goedkeuring vanwege de betrokken cliënt(en) naar Median doorverwijst c.q. de uitvoering van de door de cliënt(en) gewenste diensten in estate strategy na hun ondertekening van de opdrachtbrief en de overeenkomst Mentor Estate Strategy. In dit proces delen uw cliënten aan Median vertrouwelijke, maar niet-gevoelige gegevens mee als antwoorden op een checklist vermogensanalyse en een bepaling van hun risicoprofiel. U dient uw cliënten hiervan op de hoogte te stellen in uw eigen privacybeleid.

c) Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites en apps.

d) Het adequaat functioneren van onze diensten- en kennisplatforms voor professionals (helpdesk), het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen, kwaliteits- en affiniteitsonderzoek.

e) De voortdurende evaluatie, bijsturing, verbetering en optimalisatie van de door Median aan verzekeringstussenpersonen aangeboden producten, diensten, (mobiele) websites, eventuele apps c.q. het onderhoud en de beveiliging daarvan, evenals de meest efficiënte toepassing van algemene, commerciële en marketing strategieën van Median.

f) Het personaliseren van de aan u voor te stellen of aan te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteuning, documentatie, productinformatie en -updates, nieuwsbrieven of andere hieraan gerelateerde berichten, elektronisch of per post. Hiertoe kan Median uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel waarin u steeds inzage heeft op eenvoudig verzoek.

h) De naleving van de wetten en voorschriften van toepassing op Median in de meest brede zin, het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.

i) Andere specifieke doeleinden waar Median u afzonderlijk toestemming voor kan vragen. 

C. Met wie delen wij uw gegevens en hoe lang houden we ze bij?

Median kan de verwerkte gegevens delen met derden, levensverzekeraars en financiële instellingen met wie onze vennootschap samenwerkt, evenals bedrijven of verenigingen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als waar Median haar maatschappelijke zetel en uitbating heeft gevestigd. Deze uitwisseling van informatie gebeurt enkel voor zover de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot overeenkomsten, producten, diensten, (mobiele) websites, eventuele apps.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of indien wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we hierom steeds verzoeken voordat we uw gegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw gegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit privacybeleid en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het inderdaad voorkomen dat Median bedrijfsgegevens of persoonsgegevens dient mee te delen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Median zal in alle redelijkheid proberen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dergelijke demarche aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De levensverzekeraars, de financiële instellingen, de bedrijven en de verenigingen met wie Median samenwerkt, kunnen uw gegevens enkel gebruiken om u contractuele verzekeringsdocumenten en dito correspondentie, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt verleend. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van uw gegevens stop te laten zetten.

Persoonsgegevens kunnen ook steeds anoniem worden gemaakt vooraleer ze te delen met derden. In dat geval zal u aan de hand van deze anoniem gemaakte gegevens nooit als individu kunnen worden geïdentificeerd. Dit geldt uiteraard niet voor bedrijfsinformatie.

Median zal uw gegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, de uitvoering van overeenkomsten met ons bedrijf of met de levensverzekeraars met wie wij samenwerken, of langer, als dit operationeel noodzakelijk is voor kwaliteitscontrole, facturenbeheer, voor mogelijke juridische klachten of vorderingen, voor de antwoorden op vragen van toezichthoudende autoriteiten. Na afloop van de vereiste bewaartermijn worden persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

D. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft gratis recht op inzage in en verbetering van de gegevens die Median van u verwerkt (rechtzetting van onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde informatie), meer specifiek waar het gaat om uw persoonsgegevens. U kunt steeds een kopie van deze informatie verkrijgen.

U heeft tevens recht op schrapping, beperking van de werking en/of overdraagbaarheid (data portability) van uw gegevens, in het bijzonder uw persoonsgegevens, voor zover de toepasselijke regelgeving daarin voorziet.

U kunt op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking specifiek van uw persoonsgegevens, om ernstige en legitieme redenen.

Bovendien hebt u het recht om u te verzetten (opt-out) tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden (als dit niet noodzakelijk is voor de Median dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel (geautomatiseerde besluitvorming).

Voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u steeds Median contacteren op het adres aangeduid in de aanhef van deze privacyverklaring. Deze rechten gelden vanzelfsprekend eveneens voor uw cliënten voor zover Median door middel van uw tussenkomst over hun persoonsgegevens beschikt (zie supra).

U heeft eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35).

E. Hoe ziet het databeveiligingsbeleid van Median eruit?

Om uw gegevens en specifiek uw persoonsgegevens en/of deze van uw clientèle op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Median alle redelijke en mogelijke maatregelen. Onze vennootschap past best practices toe om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze gegevens te voorkomen. Zowel technisch als organisatorisch heeft Median de nodige initiatieven opgezet om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. 

F. Wat is het cookiebeleid van Median?

Median.be maakt gebruik van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browsers, kunnen wij geen correcte werking van Median.be garanderen. Voor nadere informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid zoals beschikbaar op deze website.

Door op OK te klikken (opt-in) in de cookiesbanner op de homepage van deze website en nadien verder te surfen, gaat u expliciet akkoord met het privacy- en cookiesbeleid van Median. U hebt recht om te vragen om inzage in de databank, verbetering, schrapping en/of overdraging van uw gegevens. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook verzoeken om de beperking van de verwerking of bezwaar maken tegen de verwerking. Indien u van één of meerdere van deze rechten wenst gebruik te maken, gelieve dit per e-mail te willen bevestigen aan info@median.be met scan van uw geldig identiteitsbewijs.

De databank van Median wordt beheerd door office manager Kristin Frans. Aarzel niet haar te contacteren voor verdere inlichtingen (zie adresgegevens in de aanhef van dit document). Indien u in het algemeen meer wilt weten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, gelieve te surfen naar www.privacycommission.be. De wet van 3 december 2017 heeft de Privacycommissie vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Median behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via de website of via e-mail.

Publicatiedatum: 16 mei 2018 - van toepassing vanaf 25 mei 2018.