Uw beleggersprofiel is geen formaliteit
Wikken en wegen is de boodschap

Uw risicoperceptie is een sleutelelement in uw beleggersprofiel. Veelal gekleurd door uitvergrote positieve of negatieve ervaringen, het beleggerssentiment van de voorbije jaren, trends en hypes, mediacommentaren en opinies uit uw directe omgeving. Objectiviteit is niet noodzakelijk een criterium voor uw huidig risicobesef. Duiding en voortschrijdend inzicht kunnen daaraan verhelpen. Doe de test en zie waar u vandaag staat.

Tekst: Marc Peeters, Median NV Financial Services for Professionals - Grafische vormgeving: www.tricoteuse.be

Welk profiel past het best bij uw huidige werkwijze? U hoeft enkel onderstaande vragenlijst in te vullen. Slechts één antwoord per vraag is mogelijk. Kies telkens het meest toepasselijke

 1. Hoe vaak besteedt u aandacht aan het beheer van uw roerende waarden? 2. Hoeveel geld hebt u op dit moment gereserveerd voor (onvoorziene) uitgaven? 3. Welke waardeschommeling van uw totale beleggingsportefeuille is voor u aanvaardbaar? 4. In hoever belegt u om een specifiek doel (pensioen, aflossing hypotheek, overdracht van vermogen) te realiseren? 5. Welke verhouding tussen risico en rendement past het best bij u? 6. Wat wilt u met de groei of het beheer van uw vermogen bereiken? 7. Wat is uw beleggingshorizon bij de opbouw of het beheer van uw vermogen? 8. Wat vindt u van risicodragende beleggingen als hoogrentende obligaties, aandelen, grondstoffen en indextrackers, die uitzicht kunnen bieden op een hoger rendement? 9. Met welk rendement bent u tevreden? 10. Hoe reageert u als een van uw beleggingen binnen het jaar 10% in waarde daalt? 11. Hoe schat u het begrip risico in? 12. Hoe staat u tegenover collectieve beleggingsinstrumenten zoals beleggingsfondsen en verzekeringsfondsen tak 23?Gelieve al de vragen te beantwoorden voor we het resultaat kunnen weergeven.

Bedankt voor uw tijd

We hopen dat u hieruit de nodige inspiratie kunt putten. Elke belegging, hoe eenvoudig ook, houdt een vorm van risico in. De opdracht bestaat erin een optimaal evenwicht te bereiken tussen uw beoogd rendement en het overeenstemmend risico. In samenhang met uw verlangens en behoeften, uw kennis en ervaring, uw financiële draagkracht, uw beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon, uw risicoprofielverdeling en risicotolerantie. Met regelmatige actualisering afhankelijk van de aard, het volume, de frequentie en het tijdstip van uw transacties.

Contacteer Median op 02/245 01 01 voor de adresgegevens van een erkend verzekeringsmakelaar die met ons samenwerkt. Marjolein De Wit staat u graag te woord. E-mail marjolein.dewit@median.be

Median biedt internationale financiële instellingen, in eerste instantie levensverzekeraars, gespecialiseerde diensten aan van marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en communicatie. Median ontwerpt samen met institutionele partners en opdrachtgevers oplossingen voor het beheren van roerend patrimonium middels beleggingsverzekeringen. Median fungeert daarbij als draaischijf en aanspreekpunt voor erkende verzekeringstussenpersonen, die in alle onafhankelijkheid optreden, financieel en administratief. Met een doeltreffend dienstenplatform verzorgt Median nadien de doorlopende opleiding in productkennis en marktomgeving, naast de permanente ondersteuning in marketing en verzekeringsadministratie.

Median richt zich enkel tot professionals, erkende financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. Median richt zich niet tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving. Median verstrekt geen verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers en formuleert evenmin gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten. Median is stichtend vennoot van Mentor Instituut voor Vermogensanalyse.

Median is ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A. Meer informatie en bedrijfsfilm op www.median.be.

© Median NV - Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek - KBO 0476.765.787 - RPR Brussel

Dit document dient alleen ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal niettemin geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze publicatie bij het nemen van beslissingen van financiële, juridische of fiscale aard. Rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De in dit document vervatte informatie houdt geen enkele contractuele verbintenis in en is niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook. Dit document zet de lezer niet aan tot de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product of enige financiële dienst. Deze publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van Median NV.

DEEL DIT ARTIKEL