Eerst opbouwen en beschermen, dan overdragen of nalaten. 30 hersenprikkels of hersenbrekers.

De hogere levensverwachting, betere gezondheidszorg, technologische vooruitgang, langere arbeidsloopbaan en actievere vrijetijdsbesteding vereisen een langetermijnvisie bij het uitstippelen van uw financiële toekomst en het behouden van uw levensstijl. Wat u in die context aan pensioenopbouw nodig heeft, blijft een combinatie van collectieve voorzieningen en individuele keuzes waarvoor geen algemeen antwoord mogelijk is. Hoe eerder u hierover nadenkt, hoe eerder u dit structureel en methodisch aanpakt, hoe beter. Door samen te werken met Mentor kan uw verzekeringsmakelaar u daarin inspireren door u vooreerst toegang te verlenen tot de nodige kennis en expertise, vervolgens u bij te staan in het uitwerken en toepassen van oplossingen.

Tekst: Marc Peeters, Mentor Instituut voor Vermogensanalyse
Grafische vormgeving: www.tricoteuse.be

 

 

Hieronder vindt u een lijst van veel gestelde vragen in vermogensanalyse en patrimoniumstructurering. Standaardantwoorden hierop zijn niet mogelijk. De oplossingen zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en levensstandaard, financiële draagkracht, verlangens en behoeften, doelstellingen en toekomstperspectief, risicogevoeligheid en beleggingshorizon. De lijst heeft niet de ambitie volledig te zijn, maar enkel u te begeleiden bij het doorlopen van uw persoonlijke positie vandaag en door extrapolatie in de toekomst. 

 

Maak een print-out van het artikel en vink de vragen aan waarop u graag het antwoord wilt krijgen

 

  Waarom is een zorgvuldig opgesteld huwelijks- of samenlevingscontract zo belangrijk in vermogensplanning? Wat is het belang van dit document in de erfopvolging?
  Dient mijn oorspronkelijk contract aangepast aan wijzigingen in de regelgeving?
  Stemmen mijn vroegere intenties nog overeen met mijn huidige gezinssituatie?
  Is een keuzebeding aangewezen om de langstlevende echtgenoot of partner te beschermen?
  Hoeveel erfbelasting (successierechten) zal de langstlevende echtgenoot of partner dienen te betalen?
En hoeveel de kinderen?
  Kan ik ervoor zorgen dat de kinderen nog geen zeggenschap krijgen over het vermogen bij het overlijden van een huwelijks- of samenlevingspartner?
  Wat betekenen schenken met controlebehoud en schenken onder last?
  Kan ik de rechten op een levensverzekering schenken? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?
  Wat betekent het beding van conventionele terugkeer? Wat voorziet de wetgeving?
  Wat is nu het standpunt van de fiscale administratie over de constructie vruchtgebruik en blote eigendom? Waarop dienen bedrijfsleiders te letten?
  Hoever reikt het statuut van bevoorrechte erfgenaam? Kan ik een kind onterven?
  Kan ik mijn ene kind meer schenken dan het andere? Wat betekenen in het erfrecht de begrippen inkorting en inbreng?
  Hoe kan ik mijn kind met een mentale of fysieke beperking maximaal beschermen?
  Wat kan ik bij een nieuw samengesteld gezin ondernemen om te voorkomen dat kinderen uit een huidige of vorige relatie worden benadeeld?
  Ik wil direct schenken aan mijn kleinkinderen of een erfenis regelen met generatiesprong. Kan dit zonder inmenging van mijn kinderen?
  Kan ik een reeds gedane schenking herroepen? Wat zijn hiertoe de wettelijke voorwaarden?
  Wat houden de bedingen aanwas en tontine precies in? Wat is het onderscheid?
  Hoe kan ik mijn vastgoed structureren met het oog op overdracht aan mijn kinderen?
  Wat zijn de meest geschikte pensioenvoorzieningen in mijn professionele situatie? Hoe maak ik mijn doelpensioen waar?
  Wat zijn de voordelen van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)?
  Hoe dient voor mijn individuele pensioentoezegging (IPT) de 80% regel in mijn bedrijf gehanteerd?
  Hoe combineer ik een individuele pensioentoezegging met een hypothecair krediet?
  Is het nog zinvol aan pensioensparen met fiscaal voordeel te doen?
  Hoe ziet mijn beleggersprofiel eruit? Dient mijn risicogevoeligheid in diverse periodes ingedeeld?
  Is mijn effectenportefeuille evenwichtig samengesteld en in overeenstemming met mijn risicoprofiel en beleggingshorizon?
  Wat betekent spreiding in beleggingsthema’s, beleggingsformules en beleggingsstijlen?
  Waarom zijn decorrelatie, volatiliteitscontrole en bodembewaking belangrijk?
  Hoe werkt flexibel beheer door wisseling van activaklassen? Wat zijn hiervan de returns?
  Wat zijn gestructureerde obligaties en researchcertificaten? Hoe functioneren ze?
  Hoe de impact inschatten van inflatie en financiële repressie op mijn koopkracht?

In een kennismakingsgesprek kan uw verzekeringsmakelaar u alvast uitleggen hoe hij u met ondersteuning van Mentor, doeltreffend kan bijstaan om een totaalbeeld te krijgen van de voorzieningen en maatregelen die u al heeft getroffen en wat u kan doen om mogelijke overlappingen, tegenstrijdigheden en tekortkomingen uit te schakelen. Dat is een goede uitgangspositie om al dan niet te beslissen tot verdere actie over te gaan. Discretie is vanzelfsprekend verzekerd.

Contacteer ons op 02/253.87.01 voor de adresgegevens van een erkend verzekeringsmakelaar die met ons samenwerkt. Sofie Hemeleers staat u graag te woord. E-mail sofie.hemeleers@mentorinstituut.be

Mentor Instituut voor Vermogensanalyse is in november 2009 opgericht in Melsbroek door vennoten actief in financiële dienstverlening en verzekeringsbemiddeling, in het bijzonder pensioenvoorzieningen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen in combinatie met technieken van vermogensstructurering en successieplanning. Mentor richt zich niet rechtstreeks tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (niet-professionele cliënten). Uw relatiebeheerder is steeds een erkend verzekeringsmakelaar. Na zijn of haar tussenkomst kan Mentor diensten aanleveren, als ondersteuning van zijn of haar advisering.

Mentor vennoten zijn, met één uitzondering, als verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze houden respectievelijk kantoor in Aalst (FinCent), Brasschaat (Metris), Melsbroek (Median) en Merchtem (CFPC). Aangezien het hier om gereglementeerde ondernemingen gaat, stellen ze van rechtswege geen diensten voor van onafhankelijke financiële planning, maar sluiten ze in hun advisering aan bij hun beroepscompetenties en de overeenstemmende gedragsregels (algemene zorgplicht).

Mentor verstrekt geen raad over financiële planning in de zin van de toepasselijke regelgeving, maar concentreert zich op vermogensengineering, waarbij de vennootschap fungeert als opdrachtnemer voor punctuele juridisch-technische en juridisch-economische taken in ondersteuning van de dienstverlening in verzekeringsbemiddeling en financiële planning van verzekeringstussenpersonen. De focus ligt op het burgerlijk recht, het fiscaal vermogensrecht, het successierecht, de drie extralegale pensioenpijlers, risicotolerantie en beleggingshorizon binnen levensverzekeringen.

Eenvoudige, heldere ingrepen kunnen u al een heel eind op weg helpen door te beantwoorden aan uw onmiddellijke behoeften en verlangens. Complexiteit is geen garantie voor efficiëntie. Voor meer informatie, surf naar www.mentorinstituut.be.

Mentor NV Instituut voor Vermogensanalyse - Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek - KBO 0820.334.443 - RPR Brussel

Dit document dient alleen ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal niettemin geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze publicatie bij het nemen van beslissingen van financiële, juridische of fiscale aard. De in dit document vervatte informatie is niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook.

DEEL DIT ARTIKEL