Asset strategy start met een overzicht van uw portefeuille roerende waarden, zoals door u meegedeeld aan uw verzekeringsmakelaar (relatiebeheerder). Op basis daarvan volgt een spreidingsanalyse en voorstellen tot optimalisatie in samenhang met uw estate strategy en risicoprofiel. Effecten in volgende activaklassen komen in aanmerking

  • geldmarkt
  • obligaties
  • aandelen
  • vastgoed (effecten)
  • grondstoffen (effecten)
  • afgeleide producten (enkel voor risicocontrole)

De beleggingen kunnen door u of uw vermogensbeheerder c.q. bankinstelling rechtstreeks voor uw eigen rekening op de financiële markten verricht zijn. Of onrechtstreeks door middel van collectieve beleggingsinstrumenten, zoals beleggingsfondsen. Levensverzekeringen gekoppeld aan collectieve of individuele verzekeringsfondsen horen eveneens in deze rubriek thuis.

Wat Median doet voor uw verzekeringsmakelaar.

Median zal de inventarisatie van uw roerende waarden vergelijken met uw eigen verwachtingen en doelstellingen. Hiertoe behoren een risicoprofielanalyse met geactualiseerde grafische voorstelling van zes type-portefeuilles. Afhankelijk daarvan kunt u de gewenste risicogevoeligheid aanduiden.

Bovendien zal Median uw portefeuille roerende waarden indelen naar geografische, sectorale en valutaspreiding, daarin bijgestaan door een extern expert. Eventueel met voorstellen aan uw verzekeringsmakelaar tot herschikking. Rekening houdend met uw kortetermijndoelstellingen en langetermijnperspectief.

Uw verzekeringsmakelaar brengt alle aanbevelingen voor optimalisatie van uw roerend vermogen samen in gedocumenteerde adviezen. Deze kaderen binnen de domeinen van verzekeringsbemiddeling en vermogensstructurering waarin uw verzekeringsmakelaar actief en erkend is.

Bij de optimalisatie gaat bijzondere aandacht naar

  • de correlatiegraad van de activa (type belegging, bedrijfssector, valuta)
  • de diversificatie in beleggingsstijlen
  • de risicocontrole, bv. door gebruik van evolutieve bodembewaking, kapitaalbeveiliging of volatiliteitsbeperking

Wat doet Median niet?

Median levert geen diensten van beleggingsadvies of vermogensbeheer. Enkel uw daartoe erkende verzekeringsmakelaar verleent diensten van verzekeringsbemiddeling en (zo gewenst) financiële planning. Median zelf heeft als activiteiten consultancy en studies in vermogensanalyse en patrimoniumstructurering, als ondersteuning (backoffice) van verzekeringsmakelaars geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).