Deze website heeft in eerste instantie tot doel het verstrekken van informatie aan gereglementeerde ondernemingen, in het bijzonder erkende verzekeringsmakelaars. Bij uitbreiding spreekt deze website zuiver informatief ook hun huidige of toekomstige cliënten aan, in casu particulieren, zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen, onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen.

De inlichtingen, producten en diensten vermeld op deze website of waarnaar wordt verwezen, houden geen enkele contractuele verbintenis in en zijn niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook. Deze website zet de gebruiker niet aan tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product, dan wel enige financiële dienst. Evenmin handelt het op deze website om het aanbieden van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers, zoals onder meer voorstellen tot het afsluiten van een spaarverzekeringscontract of een beleggingsverzekeringsovereenkomst. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De publicatie op deze website verleent geen rechten.

Voorts gaat het op deze website niet om gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten op het vlak van verzekeringsbemiddeling of financiële planning. Ten slotte omvat de informatie geen enkel specifiek of persoonlijk advies inzake successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedstructurering of vennootschapsstructuren.

Median NV verstrekt geen raad over financiële planning in de zin van de Wet Financiële Planning van 25 april 2014, maar concentreert zich op vermogensanalyse en patrimoniumstructurering. In die zin fungeert  Median als opdrachtnemer voor punctuele juridisch-technische en juridisch-economische adviezen op verzoek van verzekeringsmakelaars, als ondersteuning van hun dienstverlening in verzekeringsbemiddeling en desgevallend financiële planning. 

Samengevat, bevat deze website geen uitnodiging of aanbeveling tot het uitvoeren en verlenen van diensten die ressorteren onder de activiteit van tussenpersoon in verzekeringen, zoals bepaald door de wetgeving betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, van vastgoedmakelaar zoals beschreven in de relevante wetgeving en plichtenleer, of van onafhankelijk financieel planner zoals beschreven in de toepasselijke wetgeving.

Uit het voorgaande volgt dat de informatie vervat in deze website niet rechtsreeks bedoeld is voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (daarin ook omschreven als niet-professionele cliënt). Enkel erkende verzekeringsmakelaars of gelijkwaardige gereglementeerde ondernemingen kunnen een beroep doen op de diensten van Median. De informatie op deze website oriënteert zich evenmin naar instellingen die gebonden zijn door wetten en reglementen die de toegang tot de hier verstrekte informatie op enigerlei manier beperken of verbieden (bv. op basis van nationaliteit en domicilie of verblijfplaats). Personen, vennootschappen en instellingen onderworpen aan dergelijke bepalingen, krijgen geen toegang tot de vermelde informatie.

De teksten op deze website zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door de NV Median met maatschappelijke zetel te 1820 Melsbroek, Steenwagenstraat 48 (tel +32 2 245 01 01; e-mail info@median.be). Hoewel Median iedere mogelijke inspanning gedaan heeft opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct en volledig is, zal Median geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden  - noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal Median verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie ten gevolge van technische problemen of fouten zoals bv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden (waaronder hacking).

Median NV zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of ten gevolge van het gebruik van deze gegevens in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf en verhandeling van immobiliën, inzake de toepassing van de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) gedragsregels, inzake de informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten en diensten bij niet-professionele cliënten en/of inzake de toepassing van de Belgische verzekeringswetgeving dan wel de wetgeving financiële planning, op de gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen in hun relatie tot de niet-professionele clientèle. 

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website - voor publieke, commerciële of privédoeleinden - is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Median. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het gebruik van de diensten en informatie van Median houdt in dat de bezoeker van www.mentorinstituut.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.